کد خبر: 620497
تاریخ انتشار :

چهارشنبه نتانیاهوباقدرت خداحافظی میکند؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

العالم نوشت:

خبر:

چهارشنبه پیش رو پایان مهلت رقیب نتانیاهو برای تشکیل کابینه اسرائیل است.اخبارصف بندیهای سیاسی جدید دراسرائیل این باربشکلی جدی ترازهرزمان حکایت ازان دارد که نتانیاهو ناگزیر است با عالم سیاست وقدرت بعد از12سال نخست وزیری خداحافظی کند

تحلیل:

-درخلال 12 سال گذشته نتانیاهو با انواع ترفندهای سیاسی موفق شد تا بر کرسی نخست وزیری تکیه بزند.چسبندگی نتانیاهو به این کرسی تا ان حدبرای اومهم بودکه حتی دربرهه ای اززمان حاضر شد با وعده ای فریبکارانه بنی گانتس را به ائتلاف با خود بکشاند ودرمقابل وعده تقسیم قدرت ادواری به او بدهد.مبتنی بر این وعده هرکدام ازنتانیاهو وگانتس بایستی یکسال ونیم وبه ترتیب نخست وزیر میشدند .اما این تقسیم توافقی درسایه فریبکاری نتانیاهو هیچ گاه محقق نشد

-نتانیاهو که درمرتبه قبلی ودرسایه عهد شکنی با گانتس خود راسیاستمداری ویژه قلمداد میکرد این بارنیز کوشید تا همان طریق را به عنوان راه خروج ازبن بست ائتلاف تجربه کند .براین اساس به عنوان اخرین را ه حل به "بنت"و"ساعر "پیشنهاد ائتلاف با تقسیم زمان نخست وزیری درقالب 3دوره یکساله داد اما رقبای او با توجه به سابقه فریبکاری اش ازاین پیشنهاد استقبال نکردند

-بنظرمیرسد نگاه اغلب مجامع صهیونیستی درشرایط کنونی متوجه پایان دادن به عمر سیاسی نتانیاهو به عنوان نخست وزیری فریبکاروالبته معروف به اختلاس وفساد است.دراین دوره ودرحالی که روزچهارسنبه پیش رو اخرین فرصت"لائید لپید" برای تشکیل دولت است بنظر میرسد او موفق شده است نظر نفتالی بنت رابرای تشکیل یک دولت ائتلافی جلب کند دراین دولت جدید مقرر شده است بنت ابتدا نخست وزیر اسرائیل شود ودریک ونیم سال بعد لپید بر کرسی نخست وزیری بنشیند

-پیش ازاین نگاهها متوجه تشکیل ائتلاف میان لپید با 17کرسی وبنت با 7کرسی کنیست قرارداشت اما لپید با این استدلال که باعنایت به بهرمندی ازکرسیهای بیشتر باید او نخست وزیر شود مانعی اساسی درتحقق این ائتلاف شد اما بنظر میرسد درشرایط جدید درسایه توافق برتناوبی کردن دوران نخست وزیری مشکل قبل حل شده باشد

- واقعیت ان است که ماندن نتانیاهو یا رفتن او وروی کارامدن لاپید-بنت اساسا تغییری دراستراتژیهای رژیم بویژه درخصوص مساله فلسطین ایجاد نخواهد کرد .این تغییر فقط میتواند متضمن این نکته باشد که نتانیاهم درسالهای اخیر مستاجر اجباری نخست وزیری رژیم با حمایت ترامپ بود که بارفتن او این هم تاریخ انقضایش رقم خورد

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما