اولین عکس منتشر شده از ننه علی انصاریان در غیاب پسرش