تصاویر دیده نشده از اولین جلسه علنی مجلس در سال ۱۴۰۰