نتایج جستجو :

  • این نامزد جدید جریان اصولگرا، این راهم تاکید کرد که تصمیم آخر درباره تایید صلاحیت‌ها با شورای نگهبان است‌.