علی اکبر استاداسدی و حمید استیلی در تمرین تیم ملی امید