فارلین

  • مک فارلین مشاور امنیت ملی دولت ریگان در گذشت. گفتی است که او خرداد سال ۶۵ در یک سفر محرمانه به ایران آمده بود.