نخستین تصویر از الحاق ۳۴۰ فروند شناور به نیروی دریایی سپاه