٧٢ساعت

  • بلومبرگ: دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند ٧٢ساعت برای شکست مذاکرات یا احیای برجام فرصت وجود دارد.