پوتین در تهران کرونایی شد؟

  • پوتین در تهران سرما خورد یا کرونا گرفت؟ آب ریزش بینی و سرفه مسکوک ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست آستانه در تهران را ببی…