درآمد حاصل از یک کیلوگرم مغز پسته مساوی ارزش ۱ بشکه نفت