رونالدو به جای حضور در مراسم توپ طلا رستورانش را افتتاح کرد