فرهادمجیدی و همسرش

  • ظاهرا در دیدار میان استقلال و آلومینیوم که در اراک برگزار شد و آبی پوشان از رسیدن به پیروزی بازماندند، مسائلی میان…