واکسن کرونا به مقامات عالی رتبه روسیه نيز تزريق شد