کد خبر: 616667
تاریخ انتشار :

جزئیات کامل از افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت

تسنیم/ بر اساس مصوبه دولت، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۴۳ هزار و ۴۱۳ ریال تعیین شد.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

 هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۵ به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - و جزء های (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب کرد.

۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۴۳ هزار و ۴۱۳ ریال تعیین می شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان پرداخت دولت - مصوب ۱۳۷۰ - از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۰ به میزان ۳ هزار و ۴۸ ریال تعیین می شود.

تبصره - حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۱۴۰۰ بر اساس ضریب ریالی ۲۸۷۵ ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳ هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ محاسبه و پرداخت می شود.

۳- افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکتها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۵ درصد تعیین می شود.

تبصره - رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - الزامی است.

۴- حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۲ میلیون و ۴۶۸ هزار ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲ میلیون و یکصدو چهل و شش هزار و نهصد ریال تعیین می شود.

تبصره ۱- حداقل حقوق کارمندان مشول قانون نظام پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ با احتساب فوق العاده های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده نباید از ۲۲ میلیون و ۴۶۸ ریال کمتر شود و ما به التفاوت آن تا مبلغ ۲۲ میلیون و ۴۶۸ هزار ریال به سقف محاسبه شده اضافه خواهد شد.

تبصره ۲ - حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق العاده های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق العاده های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف و فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی، به میزان ۷ برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر تعیین شده است در این بند می باشند.

۵- پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد نباید از مبلغ ۳۵ میلیون ریال کمتر شود و ما به التفاوت آن با مبلغ ۳۵ میلیون ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲)» در احکام درج می گردد. این میزان ثابت نبوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجددا محاسبه می گردد.

تبصره - مبالغ ناشی از اجرای بندهای (۷) و (۹) تصویب نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۶۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ و اصلاحات بعدی آن در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال می باشد.

۶- پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع افزایش مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و قرداد منعقده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) در اولین حکم سال ۱۴۰۰ برای اعمال ضریب ریالی نسبت به مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی/قرارداد منعقده در سال ۱۳۹۹ که بر اساس آن حقوق دریافت شده است، نباید از ۲۵ میلیون ریال تجاوز کند.

ما به التفاوت مجموع افزایش ناشی از اعمال ضریب نسبت به ۲۵ میلیون ریال تحت عنوان کاهش ناشی از اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در حکم کارگزینی /قرارداد منعقده درج و از مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی /قرارداد منعقده کسر می‌گردد.

۷- برای محاسبه کسور قانونی (بیمه و بازنشستگی) مشمولین بند (۶) این تصویب نامه و صدور حکم بازنشستگی کارمندان مشمول بند مذکور که در سال ۱۴۰۰ بازنشسته می شوند ابتدا مبلغ کاهش ناشی از اجرای بند (۶) این تصویب نامه به تفکیک سهم هر یک از اقلام مشمول کسور و اقلام غیرمشمول کسور مشخص گردد. سپس کسور قانونی/مبلغ حکم بازنشستگی بر مبنای مجموع مبالغ اقلام مشمول کسور منهای مجموع مبالغ کاهش یافته از اقلام مشمول کسور تعیین می‌گردد.

۸- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می یابد مشروط به اینکه میزان افزایش حقوق متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند. پس از اعمال افزایش مذکور ، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از ۳۵ میلیون ریال کمتر باشد.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما

Markets