کد خبر: 623744
تاریخ انتشار :

صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

1 .صورتھای مالی تلفیقی گروه و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سھامی عام) شامل صورت وضعیتمالی به تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت ھای سود و زیان، سود وزیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬ھای نقدی برای سال مالی منتھی به تاریخ 99/12/30

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

ند مسئولیت حسابرس 3 .مسئولیت این موسسه، اظھارنظر نسبت به صورت ھای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردھای حسابرسی است. استانداردھای مزبور ایجاب می¬کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفھ ای را رعایت و حسابرسی را به گونھ ای برنامھ ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اھمیت در صورت ھای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش ھایی برای کسب شواھد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت ھای مالی است. انتخاب روش ھای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرھای تحریف با اھمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت ھای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرھا، کنترل ھای داخلی مربوط به تھیه و ارائه صورت ھای مالی به منظور طراحی روش ھای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظھارنظر نسبت به اثربخشی کنترل ھای داخلی واحد تجاری، بررسی می¬شود. حسابرسی ھمچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه¬ھای حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردھای حسابداری انجام شده توسط ھیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت ھای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواھد حسابرسی کسب شده، برای اظھارنظر نسبت به صورت ھای مالی، کافی و مناسب است. ھمچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سھام گزارش کند. اظھار نظر 4 .به نظر این مؤسسه، صورت¬ھای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سھامی عام) در تاریخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالی و جریان ھای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتھی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه ھای با اھمیت، طبق استانداردھای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دھد.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما